Διακυβέρνηση

Τα μέλη μας

Η Ε.ΕΝ.Ε. αποτελεί μία ένωση προσώπων, που μοιράζονται το ίδιο όραμα για την επόμενη μέρα της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας. Η Ε.ΕΝ.Ε. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, που απαρτίζεται από δεκατρία μέλη, τα οποία εκλέγονται ανά τρία έτη από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του, εκλέγει τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και οκτώ μέλη. Είναι αρμόδιο να εκτελεί όλες τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η διοίκηση της Ένωσης ανατίθεται στην Διοικούσα Επιτροπή (Προεδρείο) και τον Γενικό Διευθυντή.

Διοικητικό Συμβούλιο

Ex-Officio

Επίτιμοι Πρόεδροι

ΜΙΧΑΛΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Επίτιμα Μέλη

ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING

ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙΣΑΡΗΣ

Επιστημονικός Συνεργάτης

ΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΙΔΙΣ.

GR