Καταστατικό

 

1. Όνομα - Έδρα - Σκοπός

 

Άρθρο 1ο

Το Σωματείο του οποίου η ίδρυση επικυρώθηκε από την με αρ. 1134/1992 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και το καταστατικό του τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 2102/1993 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τις 895/1998 και 6650/2002 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδκείου Ααθηνών και είναι γραμμένο στο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ. 15512/92, εξακολουθεί να λειτουργεί με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ” σε συντομία Ε. ΕΝ.Ε.

Άρθρο 2ο

α.Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς.

β. Το Σωματείο των παραρτημάτων και η σχέση τους με τη διοίκηση του σωματείου ρυθμίζονται με κανονισμό που σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 3ο

Σκοπός του Σωματείου είναι:

α. Ησυμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

β. Η μελέτη των προβλημάτων των ελλήνων επιχειρηματιών τόσο στα ελληνικά όσο και στα διεθνή πλαίσια, καθώς επίσης η πρόταση και προώθηση λύσεων των προβλημάτων αυτών.

γ. Η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των ελληνικών και των ξένων επιχειρήσεων και η επιδίωξη συνεργασίας μεταξύ τους για την προαγωγή των κοινών τους συμφερόντων.

δ. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιδέας και η διάδοση του ιδεώδους της ενωμένης Ευρώπης στο χώρο των Ελλήνων επιχειρηματιών.

ε. Η προβολή της προσφοράς του Έλληνα επιχειρηματία στην κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και η διάδοση των αρχών της προοδευτικότητας και της υπευθυνότητας, που διέπουν τη δραστηριότητά του.

στ. Η οργάνωση εκδηλώσεων, η προκήρυξη διαγωνισμών, η θεσμοθέτηση επάθλων, η εκπόνηση μελετών και γενικά κάθε δραστηριότητα που θα συμβάλλει στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.

  1. . Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσα από την διεκδίκηση και διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων &   κονδυλίων του ΕΣΠΑ και της νέας προγραμματικής περιόδου. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί «Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης, είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του φορέα κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης του Φορέα, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών κατά την επίτευξη των στόχων του, υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το Τμήμα ιδίως:

1) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών του Φορέα.

2) Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Φορέα για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των προγραμμάτων δράσης του (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα κλπ).

3) Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Φορέα κατά τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων δράσης.

4) Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Φορέα σε όλα προγράμματα.

Για την επίτευξη του σκοπού, το Σωματείο μπορεί να ιδρύει με άλλα πρόσωπα φυσικά ή νομικά, σωματεία ή κάθε είδους ενώσεις προσώπων, να συμμετέχει σε αυτές ή να συνεργάζεται μαζί τους.

Διαχείριση Έργων του ΕΣΠΑ & Κανονισμόςοικονομικής διαχείρισης και κανονισμός προμηθειών 

Η ΕΕΝΕ ακολουθεί πιστά την Οδηγία 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

 

2. Μέλη

 

Άρθρο 4ο

α. Μέλη του Σωματείου μπορεί να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου β του ιδίου άρθρου και θέλουν να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του, αν η αίτηση τους ή σχετική πρόταση γίνει δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική πλειοψηφία.

β. Μέλη του Σωματείου μπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με διακεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να εκπροσωπούνται στο Σωματείο από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ή τον διευθύνοντα σύμβουλο ή, αν έχουν, το γενικό διευθυντή.

Άρθρο 5ο

α. Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να αποχωρήσει από αυτό όποτε θέλει, με γραπτή παραίτηση. Κάθε φυσικό πρόσωπο μέλος του Σωματείου αποχωρεί υποχρεωτικά μόλις συμπληρώσει την ηλικία των εξήντα πέντα (65) ετών. Επίσης κάθε νομικό πρόσωπο αντικαθιστά τον εκπρόσωπό του μόλις αυτός συμπληρώσει την παραπάνω ηλικία. Στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο δεν αντικαταστήσει τον εκπρόσωπό του, η συμμετοχή του στο σωματείο αναστέλλεται έως ότου ορίσει νέο εκπρόσωπο, που να πληρεί τις προϋποθέσεις αυτού του καταστατικού.

β. Κάθε μέλος που η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους ή με τους σκοπούς του Σωματείου, διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν εισηγήσεως της τριμελούς πειθαρχικής επιτροπής που ετήσια ορίζεται από την Γενική Συνέλευση.

 

3. Πόροι

 

Άρθρο 6ο

Πόροι του Σωματείου είναι οι συνδρομές των μελών του και οι έκτακτες εισφορές, που κάθε φορά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δωρεές και γενικότερα οι παροχές μελών ή τρίτων, τα έσοδα από τις δραστηριότητες του καθώς και κάθε άλλο έσοδο που μπορεί να αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

4. Διοίκηση και εκπροσώπηση

 

Άρθρο 7ο

α. Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει δεκατρία (13) μέλη, τα οποία εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μελών.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση το αργότερο 15 ημέρες από την εκλογή του και εκλέγει Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και οκτώ μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί όλες τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Τις αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέα και Ταμία καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προσλαμβάνει Γενικό Διευθυντή του σωματείου και να προσδιορίζει τις αρμοδιότητές του.

δ. Κενούμενες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να πληρώνονται από μερική εκλογή στην προσεχή Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των νέων μελών λήγει με εκείνη των παλαιών μελών. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν παραιτηθεί είναι μεγαλύτερος του εννέα (9), τότε διαλύεται το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκαλείται Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8ο

α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κατευθύνει, ελέγχει και συντονίζει τις εργασίες του Σωματείου, προεδρεύει και εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται, το Σωματείο εκπροσωπεί ένας από τους Αντιπροέδρους. Κωλυομένων και των δύο Αντιπροέδρων το Σωματείο εκπροσωπείται από όποιον εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

β. Η Συνέλευση του Σωματείου παύει τα όργανα της διοίκησης για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείρηση.

Άρθρο 9ο

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά το αργότερο μία φορά κάθε 2 μήνες και έκτακτα όποτε το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή ζητήσουν την σύγκλισή του εννέα (9) μέλη. Απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα δέκα (10) τουλάχιστον μέλη και ανάμεσά τους ο Πρόεδρος ή ένας Αντιπρόεδρος. Για να ληφθεί απόφαση χρειάζεται η πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατει η ψήφος του Προέδρου ή απόντος αυτού, του Αντιπροέδρου.

β. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από άλλο μέλος του, δυνάμει έγγραφης εξουσιοδότησης. Ο αντιπρόσωπος προσμετράται στο σχηματισμό απαρτίας και έχει δικαίωμα ψήφου. Αντιπροσώπευση περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον ίδιο αντιπρόσωπο απαγορεύεται ρητά. Κάθε αντιπρόσωπος θα μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα και μόνο μέλος.

Άρθρο 10ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο, διαχειρίζεται την περιουσία του, διευθύνει όλες τις υποθέσεις του και μπορεί να εγκρίνει κάθε πρόσφορο οργανωτικό σχήμα για την υποβοήθηση του έργου του. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση για έγκριση θέματα της αρμοδιότητάς της. Προσλαμβάνει τον Γενικό Διευθυντή, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση τους εσωτερικούς κανονισμούς, ρυθμίζει τις αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.

 

5. Γενική συνέλευση

 

Άρθρο 11ο

α. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που το αφορά, και που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

β.  Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Σωματείου που έχουν εξοφλήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό χρόνο και όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου κάθε έτους. Έκτακτα συνέρχεται όποτε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, αν το ζητήσει το ένα τρίτο των μελών του Σωματείου.

γ. Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία αν όλα τα μέλη έχουν κληθεί με ατομική πρόσκληση ή με κατάλληλες δημοσιεύσεις πρίν απο δέκα (10) τουλάχιστον μέρες και είναι παρόντα τα μισά και ένα παραπάνω απο τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Αν την πρώτη φορά δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στο ίδιο μέρος και τότε υπάρχει απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα.

δ. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση, προεδρευομένη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγει τον Πρόεδρο της και τον Γραμματέα της καθώς και εφορευτική επιτροπή σε έτος εκλογών.

ε. Για να ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης χρειάζεται η πλειοψηφία και υπογράφονται απο τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

στ. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέλους του Σωματείου από άλλο μέλος δυνάμει έγγραφης εξουσιοδότησης. Ο αντιπρόσωπος προσμετράται στο σχηματισμό απαρτίας και έχει δικαίωμα ψήφου. Αντιπροσώπευση περισσοτέρων μελών από τον ίδιο αντιπρόσωπο απαγορεύεται ρητά. Κάθε αντιπρόσωπος θα μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα και μόνο μέλος.

Άρθρο 12ο

α. Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση.

β. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η έγκριση του ετήσιου ισολογισμού – προϋπολογισμού, η έγκριση των πεπραγμένων της διοικήσεως, η έγκριση αναφοράς της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η εκλογή της Πειθαρχικής Επιτροπής και οι τροποποιήσεις του καταστατικού.

Άρθρο 13ο

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου διενεργείται από τα μέλη που συνιστούν την Εξελεγκτική Επιτροπή και τα οποία εκλέγονται ετήσια από τη Γενική Συνέλευση. Η εξελεγκτική επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για την διαχείριση των εσόδων – εξόδων του προηγούμενου έτους.

 

6. Τροποποίηση καταστατικού - Διάλυση σωματείου

 

Άρθρο 14ο

Για να τροποποιηθεί αυτό το καταστατικό πρέπει να συγκλιθεί καταστατική Γενική Συνέλευση με θέμα την τροποποίηση. Η καταστατική Γενική Συνέλευση έχει απαρτία αν είναι παρόντα τα μισά και ένα παραπάνω από τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Για κάθε άλλο θέμα εφαρμόζονται όσα ορίζουν οι παράγραφοι του άρθρου 11.

Άρθρο 15ο

Για να διαλυθεί το Σωματείο είναι απαραίτητη η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα έχει απαρτία σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 14. Αν διαλυθεί το Σωματείο, η περιουσία του προσφέρεται για τους σκοπούς που θα ορίσει η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την διάλυση.

GR