Βραβ. από την Επιστημ., Επιχειρ. & Ακαδημ. Κοινότητα για τη συμβολή τους στην Ελλ. Εξωστρέφ.

/