Αντιπρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε, Κ. Χατζημηνάς, Southeast Europe & East Med

/