Αντιπρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε, Κ. Χατζημηνάς, “Southeast Europe & East Med”

/